Klasserommets dramaturgi

Ønsker du å bli en bedre formidler og foreleser? Er du klar for å bli mer bevisst
din egen fysiske fremtoning i formidling?
Modulen gir en praktisk innføring i utforsking av lærerens fysiske muligheter i
undervisning og formidling samt evnen til å engasjere gjennom studentaktive
læringsformer. Sentrale tema er klasserommets dramaturgi, felles
kunnskapsbygging, kritisk tenkning og argumentasjon. I denne modulen får du
utforske din egen lærerrolle og evaluere egen og andres undervisning i høyere
utdanning. Modulen fokuserer på forelesningsarbeid og praktisk undervisning på
campus. Målgruppen er ansatte som ønsker å bli bedre formidlere.
Nøkkelbegrep:
• klasserommets dramaturgi
• kroppsspråk
• stemmebruk
• studentaktiv læring
• estetiske læreprosesser