Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden

Foreldreguide laget for foreldre som har barn i grunnskolen. Tar for seg tematikken rundt gudstjenester i skoletiden og KRLE-faget.

Kartlegging av religionsutøvelse i Bergensskolene

Rapport skrevet på oppdrag fra Human-Etisk Forbund Hordaland på bakgrunn av data de har samlet inn fra skoler i sitt område og fra medlemmene sine. Rapporten avdekker en rekke mer eller mindre systematiske regelbrudd for hvordan religion skal praktiseres på skolene i Bergen. Blant annet at

  • De fleste skolene i Bergen deltar på gudstjenester en eller flere ganger i året. De fleste skoler opplyser ikke om hva alternativet til gudstjenester innebærer og det er store variasjoner i hva slags informasjon som når foreldrene.
  • Kvaliteten på alternativet til gudstjenester varierer. Hovedregelen er at vanlig undervisning er alternativet. Det er et klart brudd på gjeldende retningslinjer som spesifiserer at man har krav på et likeverdig tilbud.
  • Skolegudstjenesten får mange steder følger for den ordinære undervisningen. Dette skjer blant annet ved at undervisningstid brukes på øving på salmer, skuespill og lignende som skal fremføres i kirken.
  • Retningslinjene blir også brutt i forbindelse med undervisningopplegg utarbeidet av forkynnende tredjepart som bibelutdeling i klasserommet og deltakelse i forkynnende påskespill.
  • Lærerbøkene til det gamle faget KRL, som er dømt for brudd på menneskerettighetene, er fortsatt i bruk på enkelt skoler.
  • Flere foreldrehenvendelser tyder på at gudstjenestene i skolen ofte bærer sterkt preg av å være semesteravslutning. Det er et klart brudd på gjeldende retningslinjer.