Hva gjør vi med §13 i ekteskapsloven?

Slik det er i dag så har Den norske kirkes ansatte enerett på å nekte å vie folk på annet grunnlag enn ikke-medlemsskap. De kan nekte å vie likekjønnede og skilte. Når gjør vi noe med dette?

Slik regelverket er satt opp i dag så har kirkelige vigslere enerett på å nekte å vie noen for ”feil livsførsel”. Dette er en mulighet som andre religiøse og ikke-religiøse vigslere ikke har. Dette er noe av det som det bør ryddes opp i når Staten og Kirken nå tar ut skilsmisse.

Det er sikkert nødvendig og en fordel å ha en paragraf som §13 i ekteskapsloven. Dette er paragrafen som sier noe om innenfor hvilke rammer det er mulig for en godkjent vigsler å skulle nekte å vie noen. Slik denne paragrafen foreligger i dag er den relativt begrenset og rimelig problematisk. Første ledd er ganske kurant, men problemet kommer med det andre leddet i paragrafen.

I utgangspunktet så kan alle vigslere nekte å vie ikke-medlemmer. Enten ingen av brudefolkene er en del av tros- og livssynssamfunnet eller bare en av dem er det. That´s it. Så lenge de juridiske kravene til å kunne gifte seg er oppfylt så er det ikke andre grunnlag for å nekte noen en vigsel enn at de ikke er medlemmer av samfunnet som skal stå for vigselen. Men, det er et unntak. Kirkelige vigslere kan nekte både fraskilte og likekjønnede å gifte seg. Uten at det knyttes andre kriterier til det enn deres eget ønske, og uten at andre enn kirkelige vigslere får denne eller lignende muligheter.

Dette er en type forskjellsbehandling av forskjellige tros- og livssynssamfunn som vi nok har innført relativt ubevisst inn i norsk lovgivning. Uten at vi har tenkt på at dette faktisk er en forskjellsbehandling av forskjellige religiøse og ikke-religiøse grupper i det norske samfunnet. Sammen med å vurdere hvordan fremtidens finansieringsordninger, organiseringer og regler på livssynsfronten skal være så må vi også gå igjennom lover og regler på andre områder for å luke ut forskjellsbehandling og diskriminering.

Slik det er i dag så kan ikke vigslere fra Human-Etisk Forbund, Humanistforbundet, sjamanistene, muslimske trossamfunn eller hinduistene nekte å inngå vigsler med det som begrunnelse at ekteparet er fraskilt eller likekjønnet. Det er det bare kirken som kan. Svaret er ikke å tillate at alle gjør dette eller selv bestemmer hvordan man skal forvalte statens juridiske delegering.

Svaret må bli at enten fjerner Stortinget dette unntaksleddet i paragrafen eller så må inngåelse av ekteskap bli en ren statlig oppgave, hva blir det til?

Dette debattinnlegget ble trykket en forkortet utgave i Bergens Tidende 27.04.2016 med tittelen “Hvorfor får bare prester nekte?”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *