Human-Etisk Forbund med klare forventinger til den nye regjeringen

Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet. Jeløya-erklæringen fastslår at “Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn”. Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes.

Likebehandling må være et grunnleggende premiss i i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring.
Grunnleggende for en stat som skal håndtere et mangfoldig samfunn, er at staten verken diskriminerer eller favoriserer enkelte livssyn. Likebehandling av livssyn må derfor være kjernen i en framtidsrettet og bærekraftig politikk. Regjeringen uttrykker i sin politiske plattform at den vil “Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier”. Human-Etisk Forbund forstår dette som et klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet. Dette er en forutsetning for befolkningens reelle muligheter til å velge seremonier utenfor kirken.

Human-Etisk Forbund er tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullfører skillet mellom stat og kirke og gir kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

Dette debattinnlegget ble trykket i Fanaposten 09.02.2018 og i Avisa Hordaland 15.02.2018. Dette er en landsstyreuttalelse sendt inn som hovedstyremedlem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *